Скaзновидното во македонската книжевност за деца

Литература

1. Владимир Проп, Народна бајка у модерњој књижевности, Нолит, Београд, 1978.
2. Владимир Проп, Морфологија бајке, Просвета, Београд, 1982.
3. Александар Прокопиев, Патувањата на сказната,Скопје, Магор, 1997.
4. Александар Прокопиев, Сказната и магијата, Современост, Скопје, бр.10. 1984.
5. Александар Поповски, Сказната и расказот во македонската литература за деца, Современост, Скопје, бр.9, 1984.
6.Александар Прокопиев, Мит-бајка, Дело, бр.3-4, Скопје, 1989.