Македонска книжевност 19 век

Литература

1.Харалампие Поленаковиќ, Никулците на новата македонска книжевност, Во екот на народното будење, Студии за Миладиновци
2. Гане Тодоровски, Македонската книжевност во 19 век
3. Ванчо Тушевски, Студии за браќата Андреја и Константин Петковиќ, Поетика и реторика на новата македонска книжевност
4.Ванчо Тушевски, Јордан Хаџи Константинов Џинот