Проф. д-р Дарко Лазаров 

Раководител на катедра Економија, Економски факултет - Штип

е-маил: darko.lazarov@ugd.edu.mk

Канцеларија:

Кабинет бр. во Кампус 4
Телефон ++389 32 550 317


Предмети на додипломски студии:

Основи на економија

Микроекономија

Макроекономија

Економија на иновации

Бизнис економија