доц.д-р Доне Стојанов

Факултет за информатика,

Универзитет ,, Гоце Делчев" - Штип

телефон: 032-550-134

e-mail: done.stojanov@ugd.edu.mk