Информации

Професор д-р Душко Јошески
Факултет за туризам и бизнис логистика

Катедра за :Бизнис Администрација ,Бизнис Логистика