Настава

Социјална економија

Semester: 

Fall

Offered: 

2023

Социјалната економија е гранка на економската наука која се занимава со начинот на кој економската активност влијае но и е обликувана од општествените процеси. Економската дискриминација, сиромаштијата, нееднаквоста,човековиот развој се дел од темите кои се предмет на оваа скрипта но и дел од темите на интерес на полето социјална економија.

Државна Регулација

Semester: 

Spring

Offered: 

2022

Предмет:Државна  регулација 

теми:

-што е владина регулација на индустријата ?

-претпоставки за перфектна конкуренција и постоење на монополи и вкупна загуба кај монополи

-Cournot, Stackelberg and Bertrand Oligopoly и колузија

-бариери за влез и contestable markets (со нула трошоци за влез и излез од индустријата)

-Историја на регулацијата во САД и теории на регулација ,теорија на природен монопол

-теорија на приватно спрема јавно претпријатие ,приватизација теорија и докази

Меѓународна економија

Semester: 

Fall

Offered: 

2021

предавач:доцент др. Душко Јошески 
литература :

Меѓународна економија - скрипта

од Душко Јошески, Татјана Бошков
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/991

Меѓународна економија - практикум

од Душко Јошески, Татјана Бошков
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/990

Економија на јавен сектор

Semester: 

Spring

Offered: 

2021

литература: Joseph E.Stiglitz, Economics of the public sector, 3rd edition W.W.NORTON& Company

за 1в колквиум

дел 5 : Оданочување:Теорија 

сите 5 поглавја од овој дел 

Поглавје 17 Вовед во оданочување 

Поглавје 18 Даночна инциденца 

Поглавје 19 Даноците и економската ефикасност

Поглавје 20 Оптимални даноци 

Погчавје 21 Оданочување на капитал