Проф.д-р Емилија Митева-Кацарски

Економски факултет

Катедра Економија

email: emilija.miteva@ugd.edu.mk

Предмети на додипломски студии:

Меѓународна економија

Надворешна трговија

Царински систем и политика

Меѓународен бизнис

Предмети на постдипломски студии:

Меѓународна трговија

Меѓународен бизнис

Меѓународни економски односи

Термин за консултации:

Понеделник: 10-13 часот

Среда: 10-13 часот