Доц.д-р Емилија Митева-Кацарски

Економски факултет

Катедра: Економија

Телефон: 032550309

Email: emilija.miteva@ugd.edu.mk

Предмети на додипломски студии:

Меѓународна економија

Надворешна трговија

Меѓународни финансии

Социјална политика и пазар на труд на ЕУ

Девизен систем и девизно работење

Биланс на плаќање

Термини за консултации:

Штип: преку една среда 13.00-14.00

Радовиш: преку еден четврток 09.30-10.30

Струмица: преку еден петок 09.00-10.00 

Кочани: преку една среда 12.30-13.30