Настава

Царински систем и политика

Semester: 

Summer

Offered: 

2021

Целта на оваа предметна програма е изучување на царините и царинската политика, царинските повластици и ослободувања, кои претставуваат основа за пресметување на индикторите за мерење на интензитетот на царинската заштита. Посебен акцент при проучувањето на оваа предметна дисциплина е поставен на нецаринските инструменти, преку чија примена е засенет идеалот на слободната трговија.

Меѓународен бизнис

Semester: 

Summer

Offered: 

2021

Целта на оваа предметна програма е запознавање со современите форми на меѓународното работење, нивната меѓузависност како и карактеристиките на нивниот менаџмент. Меѓународниот бизнис претставува интегрален систем на кој му се иманентни сите системски карактеристики, меѓу кои една од круцијалните е отвореноста, поврзаноста и комплементарноста со меѓународното опкружување.

Меѓународна економија

Semester: 

Winter

Offered: 

2021

Целта на оваа предметна програма е запознавање и разбирање на меѓузависноста на економиите и луѓето во светот изразени преку процесите на регионализација и глобализација. Преку проучување на оваа предметна дисциплина се настојува да се даде одговор на прашањето зошто збиднувањата во светската економија преку процесите на глобализација и регионализација со особен интензитет се чувствуваат и во земјите со мал и ограничен домашен пазар, како што е и РМ.

Надворешна трговија

Semester: 

Winter

Offered: 

2021

Целта на оваа предметна програма е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на надворешната трговија и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. Основната ориентација во излагањето на предметната содржина е идентификување на основните карактеристики на современите економски текови во меѓународната размена, новите правила на кои претпочива мултилатералниот трговски систем, како и важноста на инструментите на надворешнотрговската политика.