Проф.д-р Емилија Митева-Кацарски

Економски факултет

Катедра Економија

email: emilija.miteva@ugd.edu.mk