М-р Горан Поп-Андонов, Машински факултет

Катедра за транспорт, организација и логистика

Канцеларија

Кабинет, Виница

Телефон: 078 / 258 - 542

Предмети на додипломски студии:

Механика и механизација

Механика на карпи

Руднички постртојки