Информации

  • 1988-1994 Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Македонија         
  • 1995 Клиника по Педијатрија, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје 
  • 1996-2000 Специјализација по Педијатрија, Клиника по Педијатрија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје           
  • 1999-2001 Педијатар - оддел за детска кардиологија, Клиника по Педијатрија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје        
  • 2001 Педијатар - оддел за инвазивна дијагностика и единица за интензивно лекување, детска кардиохируршка болница, Софија, Бугарија       
  • 2001 Специјална болница за хируршки болести Филип Втори, Скопје        
  • 2007 Ургентен дијагностички Центар, Специјална болница по хируршки болести, Филип Втори, Скопје, Македонија     
  • 2008 Супспецијализација по кардиологија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје      
  • 2009 Тренинг курс за емболизирачки техники, Cook medical, Сарагоза, Шпанија  
  • 2011 Супспецијалист, неинвазивен и инвазивен кардиолог во ургентен дијагностички Центар, специјална болница Филип Втори, Скопје