Членства

  • 2000       Македонска лекарска комора               
  • 1995       Македонска асоцијација по Педијатрија          
  • 2008       Македонска асоцијација по Кардиологија      
  • 2008       Европска кардиолошка асоцијација.