Проекти

Меѓународни научни проекти

  1. EU funded specific target research project (FP6-2005-IST-6) “Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeB)”: 2006 – 2008.
  2. Research Project 174013 “Development of methods of computation and information processing: theory and applications": 2010 – 2012.

Национални научни проекти

  1. „Вејвлети, кодирање во подопсези и блок трансформации: примена во комуникации и мултимедија“: 01.07.2000 - 30.06.2003.
  2. „Верификација на биометриски податоци со примена на прогресивна вејвлет корелација“: 01.01.2011 - 30.06.2012.