Доцент д-р Јадранка Денкова 

Катедра за јавна администрација и административно право

Канцеларија:

Кампус 4, Кочани, Струмица

Работа со студенти во канцеларија: понеделник, вторник, четврток од 10 до 14 часот