Информации

Редовен  професор д-р Јован Ананиев, Правен факултет
Декан на Правен факултет
Катедра за политички и правно-политички науки

Канцеларија

Правен факултет, Стар ректорат - Штип

Телефон: 032/ 550-450

Предмети на додипломски студии:

Политички систем

Теорија на држава и право

Човекови права