Проф. д-р Луси Караниколова

Филолошки Факултет

Катедра за македонски јазик и книжевност

Раководител на Катедра за македонски јазик и книжевност 

Канцеларија:

Кампус 4 - 2/2