Информации

Проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска

редовен професор

Филолошки Факултет

Катедра за македонски јазик и книжевност

Канцеларија:

Кампус 4 - 2/2