Проф. д-р спец. Марија Дарковска Серафимовска

Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Северна Македонија

Предмети: Фармакологија, Клиничка фармакологија

Канцеларија:

Кампус 3 - Канцеларија 6