Проекти

РАЗВИВАЊЕ НА МЕЃУКУЛТУРНИТЕ ПРАГМАТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА И ИСТРАЖУВАЊАТА НА ПРАГМАТИКАТА НА МЕЃУЈАЗИКОТ И НИВНО ПОВРЗУВАЊЕ СО ПРАКТИКАТА

 

 Научно-истражувачки проект

РАЗВИВАЊЕ на меѓукултурните прагматички истражувања и истражувањата на прагматиката на меѓујазикот и нивно поврзување со практиката

 

Истражувачки тим

Главен истражувач: проф. д-р Марија Кусевска

Истражувачи: проф. д-р Билјана Ивановска, проф. д-р Нина Даскаловска, проф. д-р Марија Леонтиќ