Настава

Индустриски менаџмент

Темини за консултации:

  • Секој понеделник во Виница, од 9.30 до 14.30 (канцеларија на професори, 2 кат)
  • Секој вторник во Штип, од 8.30 до 16.30 (канцеларија на Машински факултет, 2 кат, соба бр. 8)   
  • Секоја среда во Струмица од 9.30 до 14.30 (предавална на Машински факултет)

Интегрален развој на производи

Цели на предметната програма (компетенции):
Идентификација на потребите за развој на нови производи и услуги, примена на современа методологија за менаџмент на развој и нејзина имплементација во производни и услужни компании.

Содржина на предметната програма:
Запознавање со методологијата за развој на нови производи и услуги, менаџмент на развој, поим за животен циклус, запознавање со методите aras, генерирање на идеи, инновативност. Имплементација на управувањето со развој на нови производи во услови на мали, средни и големи компании.

Проектен менаџмент

Темини за консултации:

  • Секој понеделник во Виница, од 9.30 до 14.30 (канцеларија на професори, 2 кат)
  • Секој вторник во Штип, од 8.30 до 16.30 (канцеларија на Машински факултет, 2 кат, соба бр. 8)   
  • Секоја среда во Струмица од 9.30 до 14.30 (предавална на Машински факултет)

Инженерска економија

Темини за консултации:

  • Секој понеделник во Виница, од 9.30 до 14.30 (канцеларија на професори, 2 кат)
  • Секој вторник во Штип, од 8.30 до 16.30 (канцеларија на Машински факултет, 2 кат, соба бр. 8)   
  • Секоја среда во Струмица од 9.30 до 14.30 (предавална на Машински факултет)