Доцент д-р Наташа Митева
Факултет за туризам и бизнис логистика
Универзитет “Гоце Делчев“, Штип
Канцеларија: Кампус 4
тел: 00389-32-550-366
е-маил: natasa.miteva@ugd.edu.mk