Информации

Доцент д-р Наташа Митева
Продекан за настава
Факултет за Туризам и Бизнис Логистика
Канцеларија: Кабинет, Кампус 4
е-маил: natasa.miteva@ugd.edu.mk
Телефон: 032/550-366