Настава

Народни инструменти 1

Гојковиќ, Андријана. 1989. Народни музички инструменти. Београд: Вук Караџич
Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (рак.). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Линин, Александар. 1968. Народните музички инструменти во Македонија. Скопје;
Џимревски, Боривоје. 1996. Гајдата во Македонија. Скопје. Институт за фолклор;

Народни инструменти 2

Гојковиќ, Андријана. 1989. Народни музички инструменти. Београд: Вук Караџич
Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (рак.). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Линин, Александар. 1968. Народните музички инструменти во Македонија. Скопје;
Џимревски, Боривоје. 1996. Гајдата во Македонија. Скопје. Институт за фолклор;

Народни инструменти 3

Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (рак.). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Линин, Александар. 1968. Народните музички инструменти во Македонија. Скопје;
Џимревски, Боривоjе. 1996. Гајдата во Македонија. Скопје. Институт за фолклор;

Народни инструменти 4

Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (рак.). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Линин, Александар. 1968. Народните музички инструменти во Македонија. Скопје;
Џимревски, Боривоjе. 1996. Гајдата во Македонија. Скопје. Институт за фолклор;

Народни инструменти 5

Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (рак.). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Линин, Александар. 1968. Народните музички инструменти во Македонија. Скопје;
Џимревски, Боривоjе. 1996. Гајдата во Македонија. Скопје. Институт за фолклор;Даутовски, Драган, 

Народни инструменти 6

Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (рак.). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Линин, Александар. 1968. Народните музички инструменти во Македонија. Скопје;
Џимревски, Боривоjе. 1996. Гајдата во Македонија. Скопје. Институт за фолклор; 

Оркестар на народни инструменти 1

Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (ракопис). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Јанкоски, Марјан. 2012. Оркестар на народни инструменти 1. Штип: Универзитет „Гоце Делчев“
Џимревски, Боривое. 1996. Гајдата во Македонија. Скопје. Институт за фолклор;

Оркестар на народни инструменти 2

Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (ракопис). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Јанкоски, Марјан. 2012. Оркестар на народни инструменти 1. Штип: Универзитет „Гоце Делчев“
Џимревски, Боривое. 1996. Гајдата во Македонија. Скопје. Институт за фолклор;

Оркестар на народни инструменти 3

Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (ракопис). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Даутовски, Д. Арифовска, Б. Јанкоски, М. Збирка мелографирани традиционални песнопојни и ороводни мелодии(рак.)
Линин, Александар. 1978. Македонски инструментални орски народни мелодии. Скопје: Македонски фолклор
Пајтонџиев, Ганчо. Македонски народни ора

Оркестар на народни инструменти 4

Даутовски, Драган. 2008. Кавалот во Македонија (ракопис). Скопје: ФМУ;
Даутовски, Драган. 2011. Тамбурата во Македонија. Скопје: DDQ Production;
Даутовски, Д. Арифовска, Б. Јанкоски, М. Збирка мелографирани традиционални песнопојни и ороводни мелодии(рак.)
Линин, Александар. 1978. Македонски инструментални орски народни мелодии. Скопје: Македонски фолклор
Пајтонџиев, Ганчо. Македонски народни ора