Професор д-р Наташа Лонгурова

Факултет за медицински науки, Универзитет Гоце Делчев, Штип, Северна Македонија / Faculty of Medical Sciences, Goce Delcev University, Stip, North Macedonia