Информации

Проф д-р Наташа Лонгурова

Факултет за медицински науки, Универзитет Гоце Делчев, Штип, Северна Македонија / Faculty of Medical Sciences, Goce Delcev University, Stip, North Macedonia

-Специјалист по ендодонција и реставративна стоатологија

-Доктор на стоматолошки науки

Канцеларија: Кампус 3 (Текстилно училиште)