Информации

Асс. м-р Наташа Стојковиќ

Факултет за информатика

Катедра за Компјутерски технологии и интелигентни системи

Кабинет бр. / во Кампус 2, трети кат, северно крило
Телефон ++389 32550113

Предмети (2013/2014) - летен семестар

Техники за организација и обработка на податоци

Вежби: Штип : Петок : 08 - 10 (група 1) , 12 - 14 (група 2)   

Предавања: Штип: Петок: 10-12

Консултации: Штип: Петок: 14 -16

Вежби: Струмица : Четврток: - 09:30 - 11:30  

Предавања:Струмица:Четврток - 12 -13:30

Консултации: Струмица : Четврток: 13:30 -14:30

Економски факултет - Скопје

Статистика                                                                    

Вежби:  Среда: 08 - 10 (група 1) ,   Петок:10 - 12 (група 2)   

 Консултации: Понеделни:  10 -12                                                               

Факултет за природни и технички науки - Скопје

Математика 2

Вежби : Вторник: 8 - 10,   Консултации: Вторник: 10 -12