Финансиско сметководство

Целта на предметната дисциплина е студентите  да стекнат сознанија за основните принципи на сметководството и начинот на нивното имплементирање; ги осознаат потенцијалните корисници на сметководствените информации и основните модалитети во екстерното и интерното известување; се запознаат со структурата и начинот на изготвување на основните финансиски извештаи - билансот на состојба, биласнот на успех, извештајот за парични текови и извештајот за промена на капиталот, како и информациите кои секој од нив ги нуди на потенцијалните корисници (стејкхолдери); ги совладаат основните техники на сметководствено евидентирање - книжење на средствата, обврските и капиталот; се здобијат со базични знаења за видовите на трошоци, начините на нивно алоцирање и сметководствено евидентирање; се запознаат со сметководственото евидентирање на приходите и расходите, како составни компоненти на билансот на успех и утврдување и распределба на остварениот финансиски резултат.

Semester: 

Summer

Offered: 

2017