Проекти

2018

"Креирање на можности за зголемување на вработеноста во РМ со избор на модели за финансирање на иновативни идеи, преку користење  на информации од ревидираните финансиски извештаи на компаниите"

"Creating opportunities for increasing the employment in the Republic of Macedonia by selecting models for financing innovative ideas, using information from the audited financial statements of the companies"