Настава

Сметководство на финансиски институции

Semester: 

Summer

Offered: 

2017

Со изучувањето на оваа предметна дисциплина студентите ќе навлезат во едно специјално сметководствено подрачје, а тоа е подрачјето на финансиското известување на банките и останатите финансиски институции.

Анализа на финансиски извештаи

Semester: 

Fall

Овој предмет опфаќа изучување на основите, методите и техниките, како и користењето на резултатите од анализата на финансиските извештаи во процесот на донесување деловни и инвестициони одлуки. Изучувањето се фокусира пред се на финансиските показатели кои ги користат аналитичарите, инвеститорите, менаџерите и другите заинтересирани субјекти (стејкхолдери) во евалуација на финансиската состојба, оперативните перформанси и готовинските текови на на компаниите.

Основна литература

Меѓународно финансиско известување / Меѓународни стандарди за финансиско известување

Semester: 

Summer

Изучувањето на предметот (од теоретски и практичен аспект) им овозможува на студентите стекнување на познавања за целите, делокругот и терминологијата на издадените Меѓународни сметководствени стандарди и Меѓународни стандарди за финансиско известување, како и нивните барања за обелоденување на конкретни информации од страна на деловните ентитети кои ги применуваат истите при подготовка и презентација на финансиските извештаи. 

Основна литература

Финансиско сметководство

Semester: 

Summer

Целта на предметната дисциплина е студентите  да стекнат сознанија за основните принципи на сметководството и начинот на нивното имплементирање; ги осознаат потенцијалните корисници на сметководствените информации и основните модалитети во екстерното и интерното известување; се запознаат со структурата и начинот на изготвување на основните финансиски извештаи - билансот на состојба, биласнот на успех, извештајот за парични текови и извештајот за промена на капиталот, како и информациите кои секој од нив ги нуди на потенцијалните корисници (стејкхолдери); ги …