Редовен професор, Декан на Економски факултет, УГД Штип (2019 - 2022)

Област на избор: Сметководство и финансии

Предметни дисциплини:

  • Финансиско сметководство
  • Анализа на финансиски извештаи
  • Меѓународно финансиско известување
  • Корпоративно финансиско известување

Контакт:

olivera.trajkovska@ugd.edu.mk 

+389 75 499 789

+389 32 550 301