Д-р Татјана Атанасова - Пачемска, редовен професор

Факултет за информатика

Кратка биографија

Канцеларија:

Штип: Кабинет бр. 34 - Кампус 2, кат III, северно крило

Телефон ++389 32 550 109


e-mail: tatjana.pacemska@ugd.edu.mk