Информации

Д-р Татјана Атанасова - Пачемска,

Редовен професор по математика и методика

Катедра за математика и статистика

Факултет за информатика

Кратка биографија

Канцеларија:

Штип: Кабинет бр. 34 во Кампус 2, кат II, северно крило

Телефон ++389 32 550 109

e-mail: tatjana.pacemska@ugd.edu.mk