доцент д-р Сашка Голомеова

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Технолошко - Технички Факултет

Кампус 2 (дел завод)- канцеларија 8