Информации

доцент д-р Сашка Голомеова Лонгурова

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Технолошко - Технички Факултет

Кампус 2 ( дел завод) - канцеларија 8