Информации

Вонреден професор д-р Силвана Жежова

Технолошко - технички факултет / Универзитет „Гоце Делчев“- Штип

Silvana Zhezhova PhD, Associate Professor / Faculty of Technology / Goce Delcev University - Shtip, R.N. Macedonia | mail: silvana.zezova@ugd.edu.mk

Канцеларија:

Кабинет бр. 8, Кампус 2, Штип
Телефон ++389 32 550 909
Термин за консултации: Вторник од 10 до 12 часот.