Информации

Вонреден професор д-р Симеон Симеонов, Машински факултет

Катедра за општо и производно машинство

Канцеларија:

Во Виница, Телефон ++389 32 550 862