Проекти

Примена на Mетодата на конечни елементи при пресметка на чиниести пружини на фрикциони спојки кај моторните возила

Application of the Мethod of finite elements in calculation of dished springs in friction clutches in motor vehicles

Фрикционите спојки се механизми поставени помеѓу моторот и менувачот на возилото и се користат за пренесување на вртежен момент од моторот на возилото на трансмисијата. Потребната сила на притисок  помеѓу фрикционите површини се обезбедува со притисно завојни или чиниести пружини.