Доцент д-р Славчо Цветков, Машински факултет

Раководител на Катедра за општо и производно машинство

Канцеларија:

Кабинет - Виница
Телефон ++389 32 550 864
Работа со студенти во канцеларија: среда од 13 до 15 часот