Информации

Вон. проф. д-р Славчо Цветков, Машински факултет

Канцеларија:

Кампус 2, Зграда на Машински факултет - Штип,
Телефон ++389 32 550 864
Работа со студенти во канцеларија бр.9: среда од 10 до 12 часот