м-р Соња Јордева,

Технолошко-технички факултет

Канцеларија

Кабинет бр.5, Кампус 2-лево крило, Штип

Канцеларија бр.5. Пробиштип

Телефон: 032/550-918