Информации

 д-р Соња Јордева,

Технолошко-технички факултет

Канцеларија

Канцеларија бр.8, Кампус 2, Штип

Телефон: 032/550-918