Информации

Канцеларија:

Кабинет бр. 10 во Кампус 4

телефон ++ 38932ц550213

Предмети на додипломски студии во 2012/2013

Историја на музиката 1/Од почетоците до музичкиот барок

Историја на музиката 2/Класика и романтика

Историја на музиката 3/ Од романтизмот до музичкиот импресионизам

Историја на музиката 4/Музиката на ХХ век

Познавање на музички инструменти

Историја на македонската музика

Естетика на музиката

Социологија на музиката