Проекти

Традиционалната музичка култура во градот Штип од крајот на XIX и почетокот на XX век

Traditional music culture in Stip at the end of the XIX and the beginning of the XX century

Опис на проектот:

Музичката Академија на УГД , Штип, предвидува изработка на проект за афирмирање и валоризирање на градската култура на Штип од крајот на 19 и почеток на 20 век преку неколку фази:

  • Прва фаза: теренски истражувања со однапред подготвени прашалници и водичи.