Информации

Вонреден професор, Економски факултет-Штип, Катедра Финансии

Наставен ангажман

Јавни финансии,

Монетарна и фискална политика на ЕУ,

Економија на јавен сектор,

Осигурување,

Управување со ризици.