Настава

Економија на јавен сектор

Offered: 

2016

Економија на јавниот сектор: Теоретски и практичен пристап, Проф. д-р Љубомир Кекеновски, Економски факултет, Скопје, 2010

Јавни Финансии

Јавни финансии, Проф. д-р Живко Атанасовски, Економски факултет, Скопје, 2004

Улогата на јавниот долг во јавните финансии, Доц. д-р Стеван Габер, 2013