Настава

Клеточна биохемија

Основна литература:

  • Авторизирани предавања, е-учење
  • Ленинџер, ПРИНЦИПИ НА БИОХЕМИЈАТА

Општа биохемија

Основна литература:

  • Авторизирани предавања, е-учење
  • Ленинџер, ПРИНЦИПИ НА БИОХЕМИЈАТА

Клиничка биохемија

Основна литература:

  • Татјана Рушковска, Клиничка биохемија - рецензиран универзитетски учебник, достапен во е-библиотеката на Универзитетот „Гоце Делчев“
  • TIETZ, Fundamentals of Clinical Chemistry