Доц. д.р Тодор Чекеровски, Електротехнички Факултет

Канцеларија:

Кабинет бр. 10 во Кампус 2,
Телефон ++389 32 550 122
Работа со студенти во канцеларија: понеделник и вторник од 10 до 12 часот