Настава

Минерални ресурси

Литература:

Серафимовски, Т. и Јеленовиќ, Р., Наоѓалишта на металични минерални суровини. Рударско-гео­лошки факу­л­тет-Штип, Уни­­ве­рзи­тет "Св. Кирил и Ме­то­диј "-Скопје, 567 стр. 1997

Минерални ресурси 2

Литература:

Tодор Серафимовски, Минерални ресурси – 2. Факултет за приро­дни технички науки, Универзитет "Гоце Делчев"-Штип, 328 стр. 2011

Металогенетска прогноза

Литература:

Јанковиќ, С, Освајање ресурса чврстих минералних сировина. I део: Прогнозирање и оцена минералне потенцијалности: Принципи и методе. Рударско-геолошки факултет, Катедра за Економску геологију, Пос.изд. бр. 7/1, 566 стр. 1994

Метали во почви

Литература:

Alloway, B. J., (ed.). Heavy Metals in Soils. Blackie and Son Ltd., Glasgow-London, 339 p. 1990

Економика на минерални суровини

Литература:

Јанковиќ, С. и Миловановиќ, Д. Економска геологија и основи економике минералних сировина. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, 403 стр. 1985

Геолошки ресурси

Литература:

Серафимовски Т., Рудни наоѓалишта. Основен учебник, Рударско-геолошки Факултет-Штип, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје, 471 стр. 2000

Индустриска географија

Литература:

Gertler, M. Between the global and the local: The spatial limits to productive capital. Spaces of Globalization, Cox (ed), p. 45-63. 1997

Gilbert, A. The new regional geography in English and French speaking countries. Progress in Human Geography 12:208-228. 1988

Barnes, T. and Gertler, S. M. (eds.), The New Industrial Geography: Regions, Regulation and Institutions (Routledge Studies in the Modern World Economy). Rutledge publishing, 352 p. 1999