Проекти

Проучување на геолошките, морфогенетските и геоеколошките карактеристики на рудните наоѓалишта во Република Македонија (Geological, morphogenetical an

Рудните наоѓалишта во Република Македонија се истражувани и во континуитет, но најчесто и дисконтинуирано. Дисконтинуитетот најчесто се должел на оние локалности на кои концесии за детални геолошки истражувања добивале обично инострани компании чии буџети обично не биле големи, а барањата и очекувањата биле секогаш големи. Затоа честопати ни се случувало потенцијални локалитети од редот на Плавица, Иловица, Двориште, Алшар и други да бидат во еден момент на врвот на интересот на тие странски компании, а потоа брзо да бидат напуштени.