Настава

Хармонија 2

Литература

 1. N. Devcic.1993.Harmonija.Zagreb:Skolska kniga
 2. Кристенсен, Томас. 2009.Историја на западната музичка теорија. Кембриџ: Нампрес/ISBN 979-9989-682-40-7
 3. Левитин, Н. Даниел. 2009.Ова е вашиот мозок. Охрид: Коста Абраш/ISBN 978-9989-843-48-6
 4. Гарднер, С. Питер. 2011. Нови насоки - прирачник за наставници. Кочани: Европа 92/ISBN 9989-838-22-4
 5. Вилкинс, Г. Дејвид; Шулц, Бернард; Линдал, М. Кетрин. 2009. Уметност минато, уметност сегашност/ISBN 978-9989-682-41-4

Хармонска анализа 2

Литература

1. Коларовски, Гоце. 1997/8. Хармонска анализа. Скопје: ФМУ
2. Коларовска-Гмирја, Викторија. Хармонска анализа. Скопје: ФМУ
3. Стојанов, П. 1993. Музикален анализ, I дел. Софија: Музика
4. Партитури од композитори од различни периоди/стилови

Хармонија 1

Литература

 1. N. Devcic.1993.Harmonija.Zagreb: Skolska kniga
 2. Кристенсен, Томас. 2009.Историја на западната музичка теорија. Кембриџ: Нампрес/ISBN 979-9989-682-40-7
 3. Левитин, Н. Даниел. 2009.Ова е вашиот мозок. Охрид: Коста Абраш/ISBN 978-9989-843-48-6
 4. Гарднер, С. Питер. 2011. Нови насоки - прирачник за наставници. Кочани: Европа 92/ISBN 9989-838-22-4
 5. Вилкинс, Г. Дејвид; Шулц, Бернард; Линдал, М. Кетрин. 2009. Уметност минато, уметност сегашност/ISBN 978-9989-682-41-4

Хармонија 3

Литература

 1. N. Devcic.1993.Harmonija.Zagreb: Skolska kniga
 2. Кристенсен, Томас. 2009.Историја на западната музичка теорија. Кембриџ: Нампрес/ISBN 979-9989-682-40-7
 3. Левитин, Н. Даниел. 2009.Ова е вашиот мозок. Охрид: Коста Абраш/ISBN 978-9989-843-48-6
 4. Гарднер, С. Питер. 2011. Нови насоки - прирачник за наставници. Кочани: Европа 92/ISBN 9989-838-22-4
 5. Вилкинс, Г. Дејвид; Шулц, Бернард; Линдал, М. Кетрин. 2009. Уметност минато, уметност сегашност/ISBN 978-9989-682-41-4

Хармонска анализа 1

Литература

1. Коларовски, Гоце. 1997/8. Хармонска анализа. Скопје: ФМУ
2. Коларовска-Гмирја, Викторија. Хармонска анализа. Скопје: ФМУ
3. Стојанов, П. 1993. Музикален анализ, I дел. Софија: Музика
4. Партитури од композитори од различни периоди/стилови